Facts & Figures

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van VOF Facts & Figures te Dongen

A. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1

Onder (Aspirant-) OPDRACHTNEMER wordt in deze voorwaarden verstaan de administratie- c.q. belastingdeskundige, die als natuurlijk persoon is verbonden aan VOF Facts & Figures.

Onder (Aspirant-) OPDRACHTGEVER wordt in deze voorwaarden verstaan de (natuurlijke of rechts-) persoon die bij opdrachtnemer advies en/of bijstand zoekt dan wel opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten/verrichtingen, hoe ook genaamd, behorende tot het gebruikelijke werkterrein van de administratie- c.q. belastingdeskundige.

Onder LEVERING wordt in deze voorwaarden verstaan het geven van advies, het verlenen van bijstand dan wel het verrichten van diensten/verrichtingen, zomede alle door of namens opdrachtgever met betrekking daartoe verrichte arbeid c.q. diensten/verrichtingen, een en ander hierna ook te noemen: de werkzaamheden, die (ondermeer) (kunnen) betreffen het voeren van een (complete) boekhouding c.q. administratie ten behoeve van opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen, diensten en verrichtingen die naar algemene inzichten dienstig (kunnen) zijn in verband met voormelde werkzaamheden. 

Onder OPDRACHT wordt verstaan de in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaalde -inclusief de ter zake eventueel nader te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer dienen te worden verricht en de voorwaarden, deze voorwaarden hieronder begrepen, waaronder zulks dient te geschieden.

ARTIKEL 2            

Tenzij (schriftelijk) uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven door opdrachtnemer, op alle overeenkomsten, inclusief de daaruit voortvloeiende verbintenissen, betreffende de door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever uit te brengen adviezen, te verlenen bijstand en/of te verrichten werkzaamheden in de ruimste zin des woords, zo mede op alle door of namens opdrachtnemer met betrekking daartoe verrichte werkzaamheden.

Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden c.q. bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. Deze aanvaarding zal slechts betrekking hebben op de betrokken overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, en daarmee derhalve volledig bekend kan worden geacht, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

ARTIKEL 3            

Op alle aanbiedingen en prijsopgaven, overeenkomsten en verbintenissen als bedoeld in artikel 2 is het Nederlands recht van toepassing.

B. VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER      

ARTIKEL 4            

Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit met inachtneming van de voor hem geldende beroeps- en gedragsregels.

Indien de werkzaamheden van opdrachtnemer beogen een bepaald (financieel) eindresultaat ten behoeve van opdrachtgever te bewerkstelligen wordt, gezien de aard van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, nimmer gegarandeerd dat dit beoogde resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt.

Opdrachtnemer is bevoegd bij uitvoering van de opdracht eventueel andere personen, in dienst van opdrachtnemer, in te schakelen. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan, waaronder het verwerken van gegevens, uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij opdrachtnemer in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens de goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

C. AANBIEDINGEN, PRIJSOPGAVEN EN OVEREENKOMST        

ARTIKEL 5            

Alle aanbiedingen en prijsopgaven van opdrachtnemer zijn tot het moment van totstandkoming van een overeenkomst voor opdrachtnemer vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer zulks in zijn aanbieding of prijsopgave uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht schriftelijk aanvaard door middel van een opdrachtbevestiging. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijk levering door opdrachtnemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.

D. UURTARIEF EN VERSCHOTTEN  

ARTIKEL 6            

Tenzij (schriftelijk) uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een opdracht aangegaan en geschiedt levering tegen vergoeding van de door opdrachtnemer voor betrokken werkzaamheden gebruikelijk gehanteerde uurtarieven en verschotten, te vermeerderen met de daarover eventueel verschuldigde BTW. Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer aan deze toezenden een lijst waarin opgenomen de door opdrachtnemer gehanteerde uurtarieven alsmede tarieven ter zake van verschotten.

E. DECLARATIE EN BETALING         

ARTIKEL 7            

Tenzij (schriftelijk) uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden tenminste eens per maand aan opdrachtgever gedeclareerd. De declaratie is zodanig gespecificeerd dat opdrachtgever voldoende inzicht verkrijgt in de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

Betaling der declaratie(s) dient te geschieden binnen 14 dagen na de op de declaratie vermelde datum.

De 14e dag na de op de declaratie vermelde datum geldt als vervaldatum in de zin van dit artikel. In geval van niet c.q. niet tijdige betaling is opdrachtgever – zonder dat daartoe ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist – een rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan over het (nog) openstaande bedrag der declaratie vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening. Opdrachtgever is voorts gehouden aan opdrachtnemer te vergoeden alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten waaronder tevens de kosten van een faillissementsaanvrage- die opdrachtnemer voor de inning zijner vordering maakt.

De buitengerechtelijke kosten worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gefixeerd op 15% van het (nog) openstaande bedrag der niet betaalde declaratie(s), exclusief BTW indien opdrachtnemer zich voor de incasso van de hulp van derden heeft voorzien, een en ander met een minimum van € 150,00. De in de voorgaande zin bedoelde regel geldt eveneens indien opdrachtgever opdrachtnemer aanspreekt waarbij voor wat de aan het verweer der opdrachtnemer verbonden kosten betreft, deze worden gesteld op minimaal 15% van het bedrag van de schadeaanspraak door opdrachtgever, tenzij opdrachtnemer conform de procedure als bedoeld in artikel 18 van deze voorwaarden in het ongelijk wordt gesteld.

Indien opdrachtnemer voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst vermoedt of gerede aanwijzingen verkrijgt aangaande een vermindering van de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd iedere levering op te schorten totdat opdrachtgever ter zake van de overeengekomen betalingsverplichtingen, zowel ter zake van de reeds verschenen termijnen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken als ter zake van de termijnen die zullen verschijnen naar aanleiding van nog uit te voeren werkzaamheden, een genoegzaam voorschot heeft betaald, dan wel zekerheid als in het bancair verkeer gebruikelijk en genoegzaam geoordeeld, zoals bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie ten bedrage van zowel verschuldigde kosten als nog te verwachten kosten, heeft gesteld. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie uit binnen 5 werkdagen, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging met ingang van 2x 24 uur na de datum van de poststempel de overeenkomst te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde.

De door opdrachtnemer van opdrachtgever ontvangen betaling(en) zal (zullen) door opdrachtnemer voor eerst in mindering worden geboekt op de oudste openstaande declaraties van opdrachtnemer.

F. AANLEVERING, LEVERTIJD EN LEVERING               

ARTIKEL 8            

Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens, e.d. door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.

Indien de opdrachtgever van wie opdrachtnemer voor het aanleveren van boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens, e.d. afhankelijk is voor een juiste (wijze van) levering, door welke oorzaak dan ook geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft deze boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens, e.d. aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen c.q. deze niet tijdig, niet goed, onvoldoende of onvolledig ter beschikking van opdrachtnemer stelt, is opdrachtnemer bevoegd zijn activiteiten op te schorten tot het moment waarop wel voldaan is door opdrachtgever aan zijn verplichting tot aanleveren van boeken, bescheiden etc. Opdrachtnemer is gehouden, indien opdrachtgever langer dan 4 weken in gebreke blijft met aanlevering van voormelde bescheiden, opdrachtgever om nadere informatie te vragen. Zo lang opdrachtnemer zijn activiteiten opschort ten gevolge van geen c.q. niet tijdige, niet juist of onvoldoende levering door opdrachtgever, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de daaruit eventueel (te) ontstane directe of indirecte schade, winstderving, administratieve of fiscale boete, verhogingen hoe ook genaamd.

In geval van staking, brand, machinedefecten (computer hieronder begrepen), maatregelen van enige overheid, epidemieën, verloren gaan van gegevens in de ruimste zin des woords, waterschade, oorlog, overheidsmaatregelen, mobilisatie en alle omstandigheden die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn te zijner keuze hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst voor zover deze door een belemmering wordt getroffen als in de volgende zin bedoeld, te ontbinden door middel van aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging. De bevoegdheid van opdrachtnemer tot ontbinding ontstaat eerst indien de belemmering langer dan een maand na de datum van het ontstaan van de belemmering heeft geduurd. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht als in voorgaande zin bedoeld, voordoet.

Als dan en evenzo heeft ook opdrachtgever het recht de overeenkomst, indien de belemmering langer dan een maand na de datum van het ontstaan van de belemmering heeft geduurd, te ontbinden door middel van een aangetekende brief of een brief met ontvangstbevestiging, tenzij deze kennisgeving van ontbinding door opdrachtnemer ontvangen wordt na beëindiging van de overmacht situatie aldus ontvangen kennisgevingen houdende ontbinding van de zijde van de opdrachtgever worden geacht niet te zijn verzonden.

Opdrachtnemer zal gerechtigd zijn de opdracht verder uit te voeren en zal hiervan de opdrachtgever op de hoogte brengen.

Door ontbinding als in het vorige lid bedoeld zal de gehele overeenkomst vanaf de datum van ontbinding ontbonden zijn. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van ingevolge artikel 7 verschuldigde bedragen, alsmede tot betaling van de kosten als door opdrachtnemer gemaakt tussen diens laatste declaratie en de datum van ontbinding.

Opdrachtgever zal naar aanleiding van de ontbinding geen recht op schadevergoeding jegens opdrachtnemer kunnen doen gelden. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de door cliënt aangeleverde informatie. Wij kunnen onder geen voorwaarden verplicht worden om mee te werken aan een aangifte op basis van andere dan ons bekende informatie. De bewust onjuiste aanlevering van informatie is reden voor opdrachtnemer om de opdracht per direct en eenzijdig op te zeggen zonder recht op restitutie van eventueel betaalde voorschotten en onder de verplichting om nog niet gedeclareerde uren alsnog te voldoen.

G. RETENTIERECHT           

ARTIKEL 9            

Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer uitdrukkelijk bevoegd is afgifte van zaken als in het 2e lid van dit artikel genoemd, op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade als door opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding heeft geleden, heeft voldaan dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.

Onder in lid 1 bedoelde zaken zijn in ieder geval begrepen stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens, computerschijven (diskettes) die door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld en/of samengesteld door opdrachtnemer, bestemd om aan opdrachtgever te worden afgegeven in het kader van de levering.

Opdrachtnemer zal ten aanzien van het in de vorige leden bedoelde retentierecht de nodige maatregelen treffen teneinde te voorkomen dat omstandigheden ontstaan waarin door uitoefening zijner rechten aan de “zijde van de opdrachtgever onherstelbare schade wordt toegebracht; tot zodanige omstandigheden worden”.

H. RECLAMES     

ARTIKEL 10          

Reclames, waaronder in deze voorwaarden worden verstaan alle grieven wegens door opdrachtnemer verrichte levering en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid kunnen door opdrachtgever bij opdrachtnemer slechts aanhangig worden gemaakt door schriftelijke indiening ten kantore van opdrachtnemer binnen 30 dagen na (iedere) levering of -indien het gebrek(en) betreft, dat eerst nadien is of zijn geconstateerd- binnen 30 dagen na zodanige constatering.

De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.

Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen 30 dagen na datum van ontvangst der reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame -als zijnde al dan niet terecht- wordt tegemoetgekomen.

Indien de reclame door opdrachtnemer c.q. in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever niet in der minne kan worden opgelost binnen 2 maanden na ontvangst der reclame, is ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank te Breda dan wel aan de bevoegde “Kantonrechter; opdrachtnemer wijst opdrachtgever op deze mogelijkheid. ”

Reclames ter zake van door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten, tenzij opdrachtgever met instemming van opdrachtnemer een onherroepelijke bankgarantie stelt ter zake van het verschuldigde bedrag, welke onherroepelijke bankgarantie eveneens dient te bepalen dat de bankgarantie door opdrachtnemer kan worden ingeroepen indien hij door het hierboven genoemde rechtscollege in het gelijk wordt gesteld of indien niet binnen een maand na het stellen van de bankgarantie een geschil als bedoeld in artikel 17 aanhangig is gemaakt.

I. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM       

ARTIKEL 11          

Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van de opdrachtnemer, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. van opdrachtgever zelve of ingeschakelde derde(n). Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.

J. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT       

ARTIKEL 12          

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, ten aanzien van alle informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, een en ander voor zover het gegevens betreft van vertrouwelijke aard.

K. RISICO VAN OPSLAG EN INFORMATIE     

ARTIKEL 13          

Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie, daarbij het recht hebbend gebruik te maken van opslag op computerbanden en/of -schijven en/of microfilm. Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt opdrachtnemer geacht aan de in de voorgaande zin bedoelde verplichting te hebben voldaan.

Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derde(n), verband houdend met de beschadiging of het teloorgaan van de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie.

L. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN

ARTIKEL 14

Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer zijn rechten en/of verplichtingen uit tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst over te dragen aan derden.

Indien opdrachtnemer op verzoek of na vooroverleg met de opdrachtgever contact heeft met anderen dan de opdrachtgever, zal opdrachtnemer voor zover de Wet niet dwingendrechtelijk iets anders voorschrijft, niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van dit contact.

M. ONTBINDING; OPSCHORTING

ARTIKEL 15

Onverminderd de elders in deze voorwaarden aan de opdrachtnemer verleende ontbindings- of opschortingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, niet tijdig, onvoldoende of onvolledig nakomt, niet tijdig de toegezonden declaraties betaalt, zijn faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd of diens faillissement is aangevraagd door een derde, getroffen wordt door beslag op een of al zijn goederen, zijn eventueel bedrijf geheel of gedeeltelijk stillegt of liquideert, dan wel aan een derde overdraagt, het recht om:     

– vooruitbetaling bij aanbieding van diensten aan opdrachtnemer en/of zekerheidstelling voor betaling te eisen “(voor alle lopende en nader af te sluiten overeenkomsten), een en ander met inachtneming van artikel 7;”

– de levering als in deze voorwaarden bedoeld op te schorten, onverminderd het recht van opdrachtnemer om “gelijktijdig of later zekerheidstelling als sub 1 bedoeld te vorderen; nadat opdrachtgever alsnog aan zijn” verplichtingen, waaronder begrepen de uit onder a van dit artikel bepaalde voortvloeiende zal hebben voldaan, staat aan opdrachtnemer in ieder geval als leveringstermijn ter beschikking de tijd, die rekening houdend met de alsdan in zijn bedrijf bestaande mogelijkheden voor verdere dienstverlening kan wordt “beschouwd als redelijkerwijs noodzakelijk zijnde termijn;”

– de desbetreffende overeenkomst geheel, of over zover niet uitgevoerd, gedeeltelijk ontbonden te achten door verzending aan opdrachtgever van de aldus luidende schriftelijke kennisgeving bij aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging zonder dat rechtelijke tussenkomst nodig is, een en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding gelden.

Tot uitoefening van de in deze bepaling genoemde rechten zal eerst worden overgegaan nadat opdrachtnemer aan opdrachtgever een termijn van 3 dagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen en de opdrachtgever daarmee in gebreke blijft. Behalve indien gebruik is gemaakt van het recht van ontbinding kan opdrachtnemer te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

N. AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 16

Opdrachtnemer verricht zijn diensten op basis van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en informatie. Opdrachtnemer mag erop vertrouwen dat de ter beschikking gestelde gegevens juist en volledig zijn.

Indien de ter beschikking gesteld gegevens desalniettemin onjuist of onvolledig zijn, mag opdrachtnemer erop vertrouwen dat de gegevens juist en volledig zijn en kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen, daaronder begrepen eventuele boetes of schade, die hierdoor ontstaan. Eventuele kosten ten aanzien van herstel, komen voor rekening van opdrachtgever.

Als aan opdrachtnemer een toerekenbare tekortkoming te verwijten is, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor de schade gelijk aan eenmaal het gevraagde honorarium van de opdracht over het laatste kalenderjaar en daaropvolgend ook nimmermeer dan de verzekerde bedragen van opdrachtnemer. Eenzelfde regeling geldt ten aanzien van een onrechtmatige daad door de opdrachtnemer.

De aansprakelijkheidsstelling van opdrachtnemer is alleen mogelijk als opdrachtnemer opzet of grove schuld te verwijten is.

Opdrachtgever moet binnen één maand na bekendwording met de tekortkoming van opdrachtnemer dit kenbaar maken aan opdrachtnemer. Verzuimd opdrachtgever hierin, wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitgesloten.

Opdrachtgever moet opdrachtnemer in de gelegenheid stellen binnen een redelijke termijn de tekortkoming te herstellen, alvorens opdrachtgever over kan gaan tot een vordering met betrekking tot de aansprakelijkheid van opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan:

  1. Redelijke kosten ter vaststelling van de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. De eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen of schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

Een eventueel vorderingsrecht dat is ontstaan op grond van dit artikel vervalt in ieder geval één jaar na het einde van het kalanderjaar waarin de aansprakelijkheid van opdrachtnemer is ontstaan.

O. BEWIJS EN GESCHILLEN           

ARTIKEL 17          

Behoudens bewijs van tegendeel zijn ter zake van (de inhoud van uitvoering van) een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer de administratieve gegevens van de opdrachtnemer beslissend in het bijzonder aangaande de aan de uitvoering van werkzaamheden en verleende diensten bestede tijd.

Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd een artikel in deze overeenkomst eenzijdig te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht. Opdrachtgever zal tijdig op de hoogte worden gesteld van de door opdrachtnemer aangebrachte wijzigingen.

ARTIKEL 18          

Een geschil wordt geacht te bestaan indien één van de partijen verklaart dat zulks het geval is.

Geschillen zullen op verzoek van de meest gerede partij worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Breda dan wel aan de ter zake bevoegde Kantonrechter.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Tilburg.